top of page

PS 234 SLT

PS234, Shkolla e Arteve Performuese dhe Teknologjisë, ka një formë të menaxhimit të bazuar në shkollë, Ekipi Drejtues i Shkollës ose SLT.  SLT përbëhet nga administratorë, mësues dhe prindër që takohen çdo muaj dhe punojnë në bashkëpunim me buxhetin e shkollës dhe Planin Gjithëpërfshirës Arsimor (CEP), i cili përfshin qëllimet dhe objektivat e shkollës.  Ai gjithashtu ofron një forum ku mund të adresohen çështjet specifike për komunitetin PS 234.

 

Të gjitha SLT-të duhet të kenë një numër të barabartë prindërish dhe stafi.  Zgjedhjet për anëtarët prindër mbahen pas zgjedhjeve të PTA çdo pranverë. Drejtori, një bashkë-president i PTA dhe një përfaqësues i UFT (ose të emëruarit e tyre) janë automatikisht në ekip.

SLT inkurajon përfshirjen nga anëtarët e komunitetit të shkollës dhe mirëpret pjesëmarrjen në mbledhjet e saj. Rendi i ditës për çdo takim është i disponueshëm.  Pyetje ose komente për SLT mund të dërgohen në zyrën kryesore, Kujdes: SLT.

2022-2023 ShkollaOrari i Takimeve të Lidershipit

 29 shtator 2022

6 tetor 2022

10 nëntor 2022

8 dhjetor 2022

12 janar 2023

9 shkurt 2023

16 mars 2023

ApRil 20, 2023

11 maj 2023

1 qershor 2023

2022-2023 ShkollaAnëtarët e ekipit drejtues

Dora Danner

Peggy Papathomas

Alexandra Liolin-Kehoe

Timothy Roeschlein

Athena Hadjicharalambous

Rebecca Staley

Rachel Rothman Borrero

Christina Krasniqi

Mirela Prohaska

Agata Bien

bottom of page