top of page

PWOGRAM

Lekòl la nan Performing Arts ak Teknoloji Fyè Prezante

 

PATENERIA NOU AK PWOGRAM DEYÒ
 • Yon patenarya kontinye ak The Alvin Ailey Dance Company - Elèv yo aprann teknik dans atravè divès kalite mizik/kilti.

 • Patenarya ak Inside Broadway - Elèv yo ekspoze a teknik pèfòmans Broadway pa aktè/koregraf konpetan.

 • Patenarya ak City Harvest - Elèv ak Paran yo patisipe nan kou Kuizin ak Nitrisyon

 • Asphalt Green, pwogram amelyorasyon rekreyasyon PTA nou an patwone

 

 • KI SA FE NOU ESPESYAL
 • Klib apre lekòl - Dans, Mizik, Art, Echèk, Teknoloji, Espò ak Teyat pou amelyore ak amelyore talan elèv yo.

 • Pwogram Teknoloji dènye kri - Elèv yo fè sinema, aprann sou jounalis emisyon, kreye prezantasyon Power Point epi yo aprann kijan pou yo filme ak edite pèfòmans yo poukont yo.

 • Pèfòmans elèv chak mwa - Yo souvan konpare pèfòmans ak Espektak ak Mizik Broadway akòz kalite devouman ak pèfòmans elèv yo.

 • Jounen Lespri chak mwa - Elèv yo, Anplwaye ak Fanmi yo kolabore pou fè jou lespri yo majik ak memorab.

 • Jounen Pouvwa Mo a - Pa klas, yo akeyi paran yo nan salklas nou yo pou pataje pouvwa pawòl la ak lanmou pou literati ak pitit yo.

 • Selebrasyon ekriti - Pa klas, yo akeyi paran yo nan salklas nou yo pou pataje pouvwa pawòl la ak lanmou pou literati ak pitit yo.

 • Anons maten chak jou yo òganize pa elèv yo

 • Sware Kilti pou elèv yo, anplwaye yo ak fanmi yo

 • FASILITE NOU YO
 • Oditoryòm Full Stage ak yon chanm ki byen ranpli pou elèv pèfòmè ekipe ak kostim ak akseswar

 • Sal Mizik kote elèv yo chante epi aprann divès enstriman

 • Klas Dans kote elèv yo aprann plizyè estil dans

 • Jimnazyòm Tribinal konplè ak yon Pwofesè Edikasyon Fizik

 • Laboratwa Teknoloji ekipe ak òdinatè pòtab elèv yo ak iPads 

 • 2 Klas Atizay

 • Bibliyotèk Lekòl ak Sal Teyat

 • Lakou rekreyasyon separe ak lakou lekòl la

 • Sal Resous Paran

Nou fyè pou n di ke nou fyè pou nou kenbe Art, Edikasyon Fizik ak Teknoloji pwospere nan lekòl nou an epi nou apresye sipò kontinyèl fanmi, zanmi ak kominote PS 234 nou yo.

 

 

 

 

bottom of page